03:04:13

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Ana Sayfa arrow Hitabet arrow İslâm Esasları arrow Ahlâkî Mülâhazalar
Ahlâkî Mülâhazalar Yazdır E-posta
30.11.1999
Ahlâkî Mülâhazalar-1
 • Halk bir dış yaratılışsa hulk içte onun esrarına eriş demektir.
 • İnsanda iyilik ve kötülük madenlerinin veriliş hikmeti nedir?
 • Ahlâkın menfi ve müspet yönleri ve işleyiş şekillerindeki sır nedir?
 • Ahlâk-ı âliye-yi Ahmediye (sav) menfinin ve müspetin muvazenesinden ibarettir.
 • Şehvet ve gadab hislerinin veriliş hikmeti nedir?
 • Her şeyin hakkını verme Hz. Muhammed'in (sav) yoludur.
 • Şehvet ve gadab hisleri.
Ahlâkî Mülâhazalar-2
 • Allah'a yaklaşma O'nun isimlerini temsille doğru orantılıdır.
 • Dünya tabir caizse yazılan senaryonun akıl ve irade bazında temsil edilmesidir.
 • Efendimizin (sav) ahlâkı Kur'an'dır.
 • Efendimizin (sav) ahlâkından kesitler.
 • Allah'a inanmayan ahlâktan nasibini almış mıdır?
 • Ahlâk-ı âliye ile mütehallık olan bir yüz yerde kalmayacaktır.
 • Güzel ahlâk (=ahlâk-ı hasene) nedir?
 • Kainatta tecelli eden isimleri nasıl temsil edeceğiz?
 • Şehvet ve gadabın açıklanması.
 • Efendimizin dünyaya gönderilişin hikmeti.
 • Ahlâkın rasih bir huy haline gelme keyfiyeti.
 • Ahlâk-ı âliye ile ahlâklanmanın zarureti ve yolları.
 • Allah korkusunun kalplerde makes bulması ve neticeleri.
Ahlâkî Mülâhazalar-3
 • Efendimiz (sav) fıtratımızın gayesini öğrenmek için gönderilmiştir.
 • Allah'ın isimlerinin insanda tezahür ediş keyfiyeti.
 • Ahlâk, Allah'a dönüş ve insandaki duyguların keşfi demektir.
 • İnsana Mevhibe-i İlahiye olarak verilen şeyler ve gayeleri nelerdir?
 • Kalbin yaratılış gayesi, fonksiyonları ve vazifeleri.
 • 3 asırdır insanlığın içler acısı hali.
 • Bize kusurlarımızı, eksikliklerimizi hatırlatıcı umdeler.
 • İnsan kendisine bir üstad bulmalı.
 • Ayıplarını gösterecek iyi bir arkadaşı olmalı.
 • Bizi sevmeyen kimselerin hakkımızda söylediklerini değerlendirme.
 • Cemaatin ve halkın içinde olma.
 • Kurtuluşa eren müminlerin vasıfları.
 • Hz. Muhammed'in (sav) bize ahlâktaki önderliğine misaller.
 • Darılmama, gücenmeme, dönmeme, davaya sonuna kadar sadık kalmada Efendimizin hayatından tablolar.
Ahlâkî Mülâhazalar-4
 • İnsanı melekûta yükseltecek İlâhî ahlâkı temsil etme.
 • İnsanı melekûta yükseltecek hususlardan en birincisi olan 'arzularını aşma' meselesi.
 • Yemenin, içmenin zebunu olan insanı bekleyen ve Kur'an'da ifadesini bulan kötü akıbeti.
 • İki uzvunu koruyana kefil olan Efendimizin (sav) kastettiği iki uzuv.
 • Sa'd b. Mu'az ve Rabia-i Adeviyye'den birer altın levha.
 • Cesedine mübtela olan insanın kötü durumu, ruh ve kalplerini ihmal etmeleri.
 • 'Ruh cesedin rağmına gelişir, mânâ maddenin rağmına kuvvet kazanır' ne demektir?
 • Bu dünyada sadece suret itibariyle insan kalan, fakat siret itibari ile nesholan insanların ahirette kötü akıbeti.
 • Yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gelen insanın vakarlı ve azimli olması ona ebedî bir varlık kazandıracaktır.
 • Dünyayı çirkeften, milletimizi ezilmişlikten kurtaracak insanlar, sahabi ve tabiin duruluğuna ve saflığına sahip olanlardır.
Ahlâkî Mülâhazalar-5
 • 30 senede İslâm ordularının dünyanın dört bucağına yayılmalarındaki engin sır.
 • Osmanlı'nın dört asır zirvede kalmasındaki umdeler.
 • Ata bin Yezar'ın iffetle destanlaşması.
 • 'Dil insanı ya a'lây-ı illiyîne veya esfel-i safiline götürür'
 • Dilde muvazene ve sırat-ı müstakimin ayet ve hadislerle izahı.
 • Allah'ın anlatılmadığı her şey malayanidir.
 • Ehl-i batıl ile oturup kalkma ve diyalektik yapma meselesi.
 • Müslümanı davranışlarında aramalı.
 • Müslüman Rabbinden gelen her şeyi hemen pratikte arayan kimsedir.
Ahlâkî Mülâhazalar-6
 • 'İhdina's-sırate'l-müstakim' ayetinin şerhi.
 • Konuşurken Rabb'in hoşnutluğunu arama.
 • Nesir İslâm'a göre nazımdan daha makbul.
 • Mümin davasını çok iyi bilip anlatabilmeli
 • Fuhuş edebiyatı
 • Dile musallat olmuş bir hastalık: Sövüp sayma
 • Dişini kırsa bile mümine saldırmama
 • Tel'in, beddua, mizah ve şakanın İslâm'daki yeri
 • Müslümanların yolu: Sırat-ı müstakim
 • 'Her söylediğimiz doğru olmalı ama her doğruyu her yerde söylememeliyiz' meselesi
Ahlâkî Mülâhazalar-7
 • Hüsn-ü zan mümkün olduğu müddetçe hüsn-ü zan etmeye memuruz.
 • Gıybet ve iftiranın tarifi.
 • Efendimizin (sav) yapılan kötü fiili şahsın yüzüne vurmayıp ortaya konuşması
 • Yazıyla, şekille, karikatürle, resimle ve şiirle gıybet etme.
 • Başkasına karşı öfkesini gıybetle gidermek isteyen Cennet'e giremez.
 • Müminler aleyhinde konuşan ya ahmak veya haindir.
 • Huzurlu cemaati, başkalarını çekiştirmeden meydana getirmeliyiz.
 • Asr-ı Saadette ayağı kayan müminin haysiyet ve şerefi nasıl muhafaza ediliyordu?
 • Sudan, havadan çok Kur'an'ın ahlâkına ihtiyacımızın oluşu hakikati.
Ahlâkî Mülâhazalar-8
 • Dilimizin dünya ve ahiretimiz adına getirdikleri ve götürdükleri.
 • Müminleri birbirine düşürme felaketi.
 • İslâma bir nokta kadar hizmet edene saygılı olma.
 • Müminler ve bilhassa liderler kendilerine gelen haberleri nasıl değerlendirmeliler?
 • Müminlere mürüvvetle davranma ve kafirleri idare etme.
 • Şeytanın sağdan yaklaşması.
 • Methetme ve çok soru sormada istikameti yakalama.
 • Dünya ahiretin tarlasıdır.
 • Mümin, her halinde denge insanı olmalıdır
Ahlâkî Mülâhazalar-9
 • İnsan olma, toplum içinde bulunma ve kardeşlik şuuruna erme çok büyük bir nimettir.
 • Sahabe arasında destanlaşan kardeşlikten kesitler.
 • Kardeşliğimizi zir ü zeber eden musibetler: Makam ve ganimet düşkünlüğü.
 • Hizmette önde ücrette geride kalma.
 • Müminin muhteremliği meselesi.
 • Allah'a giden yollar bizim inhisarımız altına alınamaz.
 • Allah indinde ehl-i kıble olma çok mühimdir.
 • Ümmet içindeki iftirak, iradelerimizle aşılabilir.
 • Destanlaşan Ensar-Muhacir kardeşliği ve beyin donduran vakalar.
Ahlâkî Mülâhazalar-10
 • Muhammedî ahlâktan uzaklaştıkça insanlıktan da uzaklaşıyoruz.
 • İfratı, tefriti ve sırat-ı müstakimiyle öfke.
 • Öfke, korunması gereken ırz, mal, vatan gibi şeyleri korumak için verilmiştir.
 • Efendimizin (sav) öfkelenmesi nasıldı?
 • Efendimiz (sav) ve ashabın öfkelerine hakim olmalarında baş döndürücü vakalar.
 • Öfkenin, hiddetin zararsız hale getirilmesinin yolları.
 • Her nimetin adi bir şartı vardır.
 • Allah'ın huzurlu bir toplum nimetinin adi şartı cemaat şuurunun teşekkülüdür.
 • Asr-ı Saadetten misaller.
Ahlâkî Mülâhazalar-11
 • Allah'ın (cc) sevdiği iki güzel huy: Hilm ve emanet
 • Fert ve toplumları cehenneme sürükleyen üç hastalık: Kin,Nifak, Şikak
 • Müslüman bir ferde yada topluluğa Kafir denildiğinde netice ne olur?
 • Kin, devletlerin bölünmesine ve yıkılmasına sebep olur.
 • Merhametli ve ince kalpli insanlara Allah, merhamet eder.
 • Dünya ve âhiret ehlinin en faziletli amelleri.
Ahlâkî Mülâhazalar-12
 • Kıskançlık, toplumumuzu kasıp kavuran bir kanserdir.
 • Kıskançlık, ihtilafa götürür.
 • Tanzimat'tan beri Hizipçilik bu milleti perişan etmiştir.
 • Milletlerin hastalığı nedir?
 • Haset ile gıptanın farkı.
 • Hasede götüren şeyler.
 • Gerçek yarış, Allah'ın rızası yolunda yapılan yarıştır.
Ahlâkî Mülâhazalar-13
 • Büyüklerde büyüklüğün alameti: Tevazu, Küçüklerde küçüklüğün alameti: Kibir.
 • İnsan Allah (cc) katında tevazusu kadar değerlidir.
 • Kibir ve gururun sebep olduğu büyük cinayetler.
 • İnsanı firavunlaştıran; Mal, mülk, şöhret, mansıp.
 • Kibirli insan, dünyevi ve uhrevi mahrumiyetlere uğrar.
 • Hz. Ömer'in (ra) bir valisine yazdığı mektup.
Ahlâkî Mülâhazalar-14
 • Hak ve hakikatin mübelliğ Nebîlere başkaldırmak büyük bir cinnettir.
 • En büyük cinnet: 'İnkar'
 • Meşru dairedeki rızıklar keyfe kafidir.
 • Kibir ve zilletin orta yolu: 'Vakar'
 • Hayatımızı dizayn etmede üstadımız Hz. Muhammed'dir (sav)
 • Allah Rasûlü'nün (sav), kibirli Kureyş büyüklerine verdiği cevap!
 • Fani ve zâil olan kibrin saikleri.
 • Ruh ve kalb, bilgiyle doğru orantılı yükselmez ise insan gülünç hala düşer.
 • Efendimizin (sav) ve İslam büyüklerinin tevazuu..
Son Güncelleme ( 28.11.2006 )
 
< Önceki
Fethullah Gülen Web Siteleri