18:13:50

Bu site 26 Mart 2013 tarihinden itibaren güncellenmemektedir. Sitenin güncel hali http://fgulen.com/tr/ adresinde takip edilebilecektir.

Çocuk Terbiyesi Yazdır E-posta
30.11.1999
Çocuk Terbiyesi-1
 • Mükemmel bir ailenin tanzimi.
 • Milletlerin kaderindeki kanserler.
 • Yıkılışların altındaki sebepler.
 • Dünya ve ukba muvazenesi.
 • Her milletin teali ve tedenni sebebi vardır.
 • Ahlâkımızı bozan sebepler.
 • İnsanın en mükerrem varlık olması.
 • Bizle batı arasındaki ayrılık.
 • Ahlâki prensipler.
 • Efendimizin (sav) mekârim-i ahlâk'ı tamamlama görevi.
 • Hz. Eyyub'un derdinden büyük dertler.
 • Allah'a dayanma ve merhametli olmak.
 • Duygusuz ve hissizlik belası.
 • Kem talihli baba.
 • Esfel-i Safilin'den A'lây-i İlliyîne çıkma sırrı.
 • Felaha erişmek için bağlı olunması gereken nokta.
 • Allah'a ve Resulullah'a (sav) tabi olan ve Kur'an ı okuyan kimseye düşen görev.
 • Kur'an-ı Kerim'de felah bulanlar.
 • Aile içinde hüküm ferma olması gerekenler.
 • Efendimiz'e Hz. Hatice'nin evlenme teklifi.
 • İfk hadisesinden çıkarılacak dersler.
 • Sad. b. Muaz'ın (ra) hutbe esnasında kılıcına dayanıp iftira edene ceza vermek için fırlaması.
 • Ahlâk ve iffet şuurunun ailede olgunlaşması.
Çocuk Terbiyesi-2
 • İmana dayanmış fazilet.
 • Ahiret niye vardır?
 • Akidenin sağlam olmasının önemi.
 • Ailenin çeşitleri.
 • Kur'an'ın ışığı altında ahlâkın nasıl olacağı.
 • Terbiyeli yuvanın önemi.
 • Zinadan meydana gelecek toplumun hali.
 • Evliliğin gayeleri.
 • Ailenin bozulduğu devlet ayakta durabilir mi?
 • Avrupa'daki gençlerin sefahati.
 • Allah'ın adının anıldığı nikahın bereketi.
 • Boşanma hadiselerinin altındaki gerçekler.
 • Hayatın dualleşmesinde düşünmeden yapılan evliliğin rolü.
 • Hadis-i şeriflerle evlilikte aranacak şartlar.
 • Çocuğun annesinden istediği şefkat.
 • Annenin kudsiyeti.
 • Kadının hoyratlaştırılması.
 • Huzurlu olmak için hazırlanması gereken ortam.
 • Abdullah b. Zübeyr'in annesinden aldığı ulvi duygularla Kâbe'yi korumak için şehit düşmesi.
 • Mağaradan kurtuluşta ana babaya hürmetin rolü.
Çocuk Terbiyesi-3
 • Kadın ve erkeğin dini hayata sahip olması.
 • İdeal bir aile ve cemiyet.
 • Allah'ın mağfiret ve ecri azim hazırladığı kimseler.
 • Kur'an-ı Kerim'den tavsiyeler.
 • Hz. Zekeriyya'nın Rabbine duası.
 • Hz. İbrahim oğluyla Kâbeyi bina ederken yaptığı dua.
 • Allah nazarında çokluk değil keyfiyet önemlidir.
 • Aile içinde eğitimden sorumlu olanların vazifesi.
 • Maddi ihtiyaç kadar da manevi ihtiyaç da giderilmeli.
 • Tohumun temiz toprağa atılması.
 • Yenilip içilen şeylere dikkat etmek. Zeynel Abidin' in sözleri.
 • Çocuklara verilecek hediyelerin en büyüğü.
 • Davranışlarla muallim olmak.
 • Her çocuğun İslâm fıtratı üzere doğması.
 • Efendimiz'den uzak kalacak babalar.
 • Allah Resulü'nün tavsiyeleri.
 • Çocuğa kendi seviyesine göre bilgi verme.
 • Temiz tohum atma.
 • Ömer b. Abdülaziz'in, hilafetinde tir tir titremesi ve bunun kaynağı.
 • Sadi'nin çamurla konuşması.
Çocuk Terbiyesi-4
 • İnsanın, kimsenin kanına girmeye hakkı yoktur.
 • Behimi duygular için kurulan aile sonunda yıkılır.
 • Pis ile temiz müsavi değildir.
 • Efendimizin 'Allah düşmanları sizin başınıza sofranın başına üşüştükleri gibi üşüşecekler' hadisi.
 • Neslin dejeneresinde iki önemli unsur.
 • Çocuğun yetişeceği yerleri dezenfekte.
 • Çocuğun ilk söylediği söz.
 • Davranışlarla eğitim.
 • Çocukların kadirşinas olmasına dikkat etme.
 • Allah'ın şefkatini anlatma.
 • Hz. Peygamberin (sav) ahlâkı.
 • Çocuğun muvaffakiyeti nispetinde hediye verme.
 • İmanın mühim bir şubesi olan hayanın öğretilmesi.
 • Her bozuk nesil bir evvelki neslin bozuk olmasıyla bozulmuştur.
 • Evdeki anne babanın bahsettiği her şey çocuğa sirayet eder.
 • Efendimiz'in (sav) Medine'ye hicretinde büyük bir coşku ile karşılanması.
 • Ebu Heysem'in Efendimizin elini sıkmak için yerinden fırlaması.
 • Oğlunun babasından aldığı şuurla, sahabe ve efendimizin sesini duyunca yatağından fırlaması.
Çocuk Terbiyesi-5
 • Terbiyede sadece okul yeterli değildir.
 • Çocuğu seviyesine göre yetiştirme.
 • Ebu Hanife'nin İmam Yusuf'a nasihati.
 • Nefsin terbiye sahasını vaziyet etmesi.
 • Kitabullah'ı öğretme.
 • Çocuğu ibadete alıştırma.
 • Ümmiye bir kadının çocuğa etkisi.
 • Ebeveynin vazifesini iyi ayarlaması.
 • Hafız Münavi'nin anlattığı bir hadise.
 • Ana-baba ibadette ihmal göstermemeli.
 • İbadetin en faziletlisi.
 • Dinin şeairine hürmeti öğretme.
 • İmam Malik'in Medine'ye yaklaşınca merkebinden inmesi.
 • Takvanın mânâsı.
 • Resul-i Ekrem'i (sav) tanıtma.
 • Kelimelerle işler arasındaki münasebet.
 • Cihadın mânâsı.
 • Ümeyr b. Ebî Vakkas'ın çocukken Bedr'e iştiraki.
 • Abdullah b. Ömer'in Bedire alınmadığı için o günkü üzüntüsü.
 • Nesli kurtarmak için yapılacak görevler.
Çocuk Terbiyesi-6
 • Genel olarak çocuğa vereceğimiz şeyler.
 • Sözlerimizin ve hareketlerimizin, terbiyemiz altında bulunan çocukların ruhlarında makes bulması için neler yapmamız lazımdır?
 • Yetiştirdiğimiz çocuğun ne yaptığını, ne okuduğunu, kafasına ne girip çıktığını bilmemiz gerekir mi?
 • İhmal edilen çocuklar kıyamet günü ateşe atılırken
 • Çocuğun yaşadığı ortamla duyguları arasındaki münasebet.
 • 6-15 yaş arasında çocuğa vereceğimiz şeylerden bazıları.
 • Oku emrinin neleri içine aldığının izahı.
 • Ancak bilmeyen nadanlar Allah'a isyan ederler.
 • Çocuğun tevhidî bilgisi takvim edilmezse çeşitli sorunların çıkacağı ve bununla ilgili Ebu Hanife'nin izahı.
 • Çocuğa Resulü Ekrem'i (sav) bütün büyüklüğü ile anlatmamız.
 • Kur'an'ın yenilmez üstünlüğü, yaratılış ve ahiret tabloları.
 • Allah'ın varlığına, Kur'an-ı Kerim'in ise Allah'ın kelamı oluşuna delil.
 • Hz. Peygamberin (sav) peygamberliğine delil; Sahabenin icmaı, O'nun yolunda canlarını feda etmeleri.
 • Efendimiz (sav) den sonra çok büyük alimlerin yetiştiği ve bunların Efendimiz'i (sav) tazimleri neticesinde kendilerinden hiç bir şeyin eksilmediği adeta onun kapısında köle oldukları
Çocuk Terbiyesi-7
 • Çocuğa terbiye adına verilen şeylerde yaş faktörüne dikkat edilmesi.
 • Alıcı ile verici arasında iyi münasebet olması.
 • Her şeyin yerli yerinde verilmesi.
 • Dini hayatından dolayı çocuğun psikolojik çöküntüye uğramasının önlenmesi ve dinsizliğin kâfirliğin birer solucan olduğunun çocuğa telkini.
 • Efkârı bulandırmadan kötüler ve kötülükleri hakkında bilgi vermek.
 • Çocuğun iyi takip edilmesi.
 • Çocuğa tarih şuurunun iyi verilmesi.
 • Çocuğun yetişmesinde çevrenin önemi.
 • Çocuğun edindiği arkadaşlara dikkat.
 • Duygu ve düşüncede çocuğa istikamet kazandırmak.
 • Burada tefessüh eden nesil öbür tarafta bizi tedirgin edecektir.
 • Çocuklarımızın maddi hastalıklarına tedbir aldığımız gibi manevi hastalıklarına karşı da tedbir alıyor muyuz?
 • 'Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz' ayetinin izahı
Çocuk Terbiyesi-8
 • Kimler Hz. Muhammed'in (sav) daire-i kutsiyesindedirler?
 • Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle iktifa edebilme.
 • Neslin terbiyesinde inhiraf noktaları.
 • Hata-savap (=yanlış-doğru) mukayesesi.
 • İslâm terminolojisi ve Peygamber Efendimiz.
 • Ahlâkî anarşi nedir?
 • Kur'an'ın tarifi içinde mümin.
 • Sımsıkı kafirin tarifi.
 • Karıncayı ezenler hesabını verecekler. Ya insanları katledenler?
 • İdeal insan kimdir?
 • Zamanın ve hadiselerin pörsütemediği yüce prensipler.
 • Hz. İbrahim'in (as) duası.
 • Ve gençlere mesaj yüklü cümleler.
 • Neslin en mühim vazifesi.
 • Nebinin (sav) hayatının gayesi.
 • Hz. Ömer ve kardeşi Zeyd.
 • Mütemmim niçin ağlıyordu.
 • Sahabenin en büyük derdi neydi?
 • İrşad ve tebliği, devletin en üst makamlarına tercih edenler.
 • Mümin olmanın şiarı.
Çocuk Terbiyesi-9
 • Düşünce ve tasavvurda hata-savap ölçüsü.
 • Kur'an ferdi nasıl ele alıyor?
 • Kur'an içi fert, Kur'an dışı fert.
 • Firavunun iki yönü.
 • İnadın gözü kördür.
 • İnad hakta sebat içindir.
 • Kur'an dışı terbiyenin insana ve cemiyete tesirleri.
 • Gerçek huzur ve saadet.
 • Efendimiz'in (sav) mümeyyiz vasfı.
 • İzzet kime aittir?
 • Firavun ahlâkı ne demektir?
 • Cehennemin zebanilerine bile hak ve hakikati tebliğ şuuru.
 • Menfaatin hedef alındığı sistem.
 • Hayat bir cidal midir?
 • Müsrif toplum.
 • Müslümanın hayatta esas aldığı iki unsur.
 • Müminin harekatının hedefi.
 • Asrı Saadetten ve Nebiler Serverinden (sav) misaller.
 • Sahabi vazifesiyle vazifelenen cemaat.
 • Mümine ta'n u teşni' olur mu?
Çocuk Terbiyesi-10
 • İnsanın kendi kendini unutmaması ve mesuliyet duygusuyla hareket etmesi.
 • İnsana vazife şuuru veren eşsiz sistem.
 • Herkes kendi kaderiyle yaşar ve yine onunla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkar.
 • Tecdid-i biat ve günde 40 defa biatımız.
 • Mesuliyet duygusunun iki yönü.
 • Az gülüp çok ağlamak.
 • Dediğini yaşama ve Sahabe hassasiyeti.
 • Sahabenin betini-benzini solduran ayet-i celileler.
 • Mehmetçiğin mesuliyet duygusu.
 • Ebu Akil destanı.
 • Gönülleri tedaviye talibiz.
 • Bu hususta zenginlerimize düşen vazifeler ve mesuliyetleri.
 • İslâm'da atılan her adımın arkasında Resul-i Ekrem'in (sav) oluşu.
 • Abdulhamid'in müstefi ordu komutanı.
 • Müslüman'ın vazifeyi idrak ölçüsü.
Son Güncelleme ( 28.11.2006 )
 
< Önceki   Sonraki >
Fethullah Gülen Web Siteleri